Hvordan? Hvilke overvejelser bør du gøre?

En lang række faktorer har indflydelse på hvad der vil være det mest hensigtsmæssige valg af varmekilde for den enkelte.

I denne artikel vil vi kigge på kriterierne udfra om du skal vælge en flis basseret løsning med et stoker fyr med en høj grad af fleksibilitet, eller om du bør vælge en mindre fleksibel løsning eks. basseret på træpiller.

Fremtidige varmeomkostninger og alægets levetid

For de fleste vil der være penge at spare ved at skifte til et biobrændsel. Det er vigtigt at være opmærksom på at den vigtigste faktor i dine fremtidige årlige varmeomkostninger er brændslet. Når du kigger på et anlæg af god kvalitet med en levetid på 15 - 20 år vil vil du opdage at selv om der er umiddelbart virker til at være væsentlig prisforskel på de enkelte anlæg, er det brændslet som udgør næsten hele kostprisen pr. kWh time.

Generelt kan det siges at jo mere forarbejdet brændslet er, jo højere er prisen også.

De forskellige brændsler

Køvet træ

Kløvet træ er en glimrende energikilde når den afprændes korrekt! Mange kender den her nabo som prøve at få brændet til at holde længere ved at lukke for lufttilførslen eller at køre ind i på en paracelhusvej hvor du med det samme mærker den der lidt sure lugt af røg. Det er ikke kun det at det lugter, det er energi der lukkes ud og er ganske sundheds skadeligt. For at få en ren forbrænding af køvet træ skal det brændes med tilstrækkeligt lufttilførsel. Du får dermed også en kortere men meget højere afgivelse af varme. Derfor er det nødvendigt med en varmebuffer som efterfølgende kan afgive en jævn lavere temperatur over en længere periode. Eksempler herpå er en akumulerings tank hvor varmen oplagres i vand, tilsluttet centralvarme anlægget eller en masseovn hvor varmen oplagres i mursten.

Det appellerer til mange at fælde sine egne træer, afgrene dem, save dem op, køre det hjem, kløve det, stable det, bære det ind til brænde ovnen / fyret, fyre måske 3 - 4 gange i døgnet for at holde varme på og til sidst bære asken ud.

Det er min anbefaling at du meget kritisk overvejer om du realistisk set har tid i din hverdag weekender og ferier, til dette.

Flis

Flis er nok det samlet set mindst arbejdskrævende bio brændsel at anvende. Det kræver dog en mere mekaniseret angrebsvinkel for at det er håndterligt.

Træet fældes ved roden, ligger og tørrer en periode, en flishugger laver flisen og flisen transporteres til forbrugs stedet.

Der findes  en række forskellige flisprodukter på markedet i dag.

Pille flis er meget findelt men kræver også en kraftig forarbejdning for at komme i den lille størrelse. Der vil i mange tilfælde alligevel være en mindre fraktion af overstørrelse emner i materialet. Det er vigtigt at du er opmærksom på hvordan et givet anlæg vil reagere hvis disse overstørrelser kommer i anlægget. Her tænker jeg på silo / beholder, snegl, evt. celle sluse og brændkammer.

Vil det ødelægge sneglen at der kommer et for stort stykke i klemme eller vil det blot standse sneglen?

Hvad sker der med motor og styring hvis sneglen bliver blokkeret?

Skovflis er en grovere kvalitet. Den er ikke så forarbejdet og bruges bla. i fjernvarmeværker. Vandindholdet i dette produkt hænger ofte sammen med årstiden. I vinterhalvåret vil der ofte være en højere fugtighedsprocent op til 50%. Her er der også en mindre fraktion af overstørrelse emner. Dit anlæg skal være bygget til at håndtere denne type flis.

Skovflis kræver mulighed for mekanisk håndtering. Det er næsten umuligt at flytte med greb og skovl. En minilæsser, frontlæsser, rendegraver ell. lignende løser opgaven. Oplagrings faciliteter hvor flisen holdes ude af regn og sne er også nødvendigt, med mindre man som varmeværkerne og skoventrepanørene har meget store mængder oplagret.

For at kunne brænde den meget våde flis vil det være nødvendigt at kunne anvende den del af energien som opsamles i kondenceringen af vanddampen i røggassen. Jeg kender pt. kun til ganske få mindre anlæg som er i stand til at udnytte flis med >40 - 45% fugt.

Træpiller

Dette er nok et af de mest forarbejde produkter indenfor biomasse. Mange træpiller bliver lavet af restmateriale fra forskellige former for produktion indenfor træindustrien. Det er en rigtig god ting at vi udnytter ressourcerne fuldt ud og optimalt.

Dette brændsel egner sig rigtigt godt som brændsel i tæt bebyggede områder (byer o.l.) på grund af det høje energi indhold. Ifølge Energistyrrelsens normtal er der typisk 16,5 Giga Joule pr. tons eller lidt under det halve af hvad 1 m3 olie indeholder.

Når du køber træpiller er det vigtigt at du får dokumentation for brændværdi, askeindhold og vandindhold. Der har gennem tiden været eksempler på produkter af en ganske tvivlsom herkomst.

Træpiller bliver i stor stil importeret til Danmark og Europa. Nogle piller kommer fra Nord Amerika. Andre fra øst.

Træ affald

Dette materiale kan tage mange former. Eksempler er støv og smuld fra træpille produktion, knust emballage træ og mange andre.

Det er vigtigt at have styr på oprindelsen af og indholdet i dette materiale, hvis du ønsker at bruge dette som brændlel. Træet skal være rent. Dvs. ubehandlet. Du skal være opmærksom på om der limmatrialer, maling eller andre former for impregning o.l. Hvis træet er behandlet, vil det sansynligvist være ulovligt at brænde det, og sansynligt at der vil ske en udledning af skadelige stoffer ved afbrænding. Tag hensyn til dine omgivelser og dig selv.

Boligens placering

Din boligs placering er en meget væsentlig faktor for hvilken type varmekilde der vil være hensigtsmæssig.

Byen

Her er der mange som er forpligtigede til at aftage enten fjernvarme eller naturgas. Hvis du ikke er omfattet af disse forpligtigelser vil det i mange tilfælde være hensigtsmæssigt at vælge træpiller eller træpille smuld som energikilde. Det har et højt energi indhold pr. kg og er let at håndtere. Du kan i dag få fuldautomatiske træpille fyr som også i praksis passer sig selv. Træpille smuld er sværere at brænde og kræver et anlæg som er i stand til at håndtere dette brændsel. Både træpille og træpille smuld kan bæses ind fra en lastbil og på den måde behøver du ikke kunne få en lastbil ind til siloen.

På landet

På landet har du ofte bedre plads omkring boligen og derfor også mulighed for at håndtere brændsler med et lavere energi indhold eks. hvis du har en eksiterende lade som ikke længere bruges. Ofte har du også det udstyr som det er hensigtsmæssigt at have, for at håndtere eks. flis og andre knapt så energitætte brændsler.

I Skoven

For skovbrrug vil det oftest være attraktivt at fyre med flis og grov skovflis. Dette materiale kan laves enten af hele træer eller det der bliverr tilovers når skovnings maskinerne har taget gavntræet. Dette giver en optimal udnyttelse af den største del af træet. Har du også de nødvendige bygninger og maskiner er det oplagt at fyre med flis.

Bolig

 

Alderen og størrelsen på din bolig og det område du ønsker at opvarme er nok de væsentligste faktorer for hvor stort et anlæg og hvilken type anlæg der er mest hensigtsmæssigt at vælge.

Det næste er at gøre sig klart om der er andre arealer som man også gerne vil opvarme og hvor stor indflydelse dette har på dimensioneringen af stokerfyret eller pillefyret.

Jeg oplever ofte at potentielle kunder har forberedt sig hjemmefra og ved hvad deres nuværende varmeomkostninger er for at opvarme deres bolig.

Når de nu alligevel vil have et stokerfyr eller pillefyr, vil de også gerne have varme i garagen og værkstedet og måske inddrage det uudnyttede loft. Lige pludseligt kigger vi på et tre gange så stort areal som måske også er dårligere isoleret end den oprindelige bolig vi begyndte med.

Nyt eller nyere hus

En ny bolig i dag kræver ikke ret meget opvarmning hen over hele året.

Ældre ell. gammelt hus

En ældre bolig kræver oftest mere varme, både fordi de ofte er større men også fordi den ikke er isoleret på samme måde som en ny bolig. Det vil derfor ofte være en mere lønsom investering med et automatisk stokerfyr til flis og savsmuld.

Familie situation

Det er vigtigt at tænke din familie situation igennem som en del af valget af opvarmningsform. Selv om du evt. ikke lige nu og her har den familie situation du ønsker dig er det vigtigt at tage den med i betragtning. Det er rimeligt at forvente en levetid på 15 - 20 år af et anlæg af god kvalitet. Forhold dig til hvor du er og gerne vil være om 10 år og lad det have indflydelse på dit valg.

Det er vigtigt på forhånd at forholde dig til hvordan du ønsker at prioritere din tid fremadrettet, da det har direkte indflydelse på hvor stor glæde du får af det biomasse / stoker fyr du påtænker at installere.

Fuldtids Job / Karierre Job

For en familie med krævende fuldtids og karrierre job vil det ikke give det fulde udbytte at vælge en arbejds krævende brændsels kilde. Hvis du / i har et krævende eller ambitiøst fuldtids job, så forhold dig kritisk til hvor meget tid du reelt har og ønsker at bruge på opvarmning. Selv om der fortsat er mange penge at spare ved at fyre med biomasse kan din tid let være mere værdifuld andre steder.

Det er min anbefaling at du vælger en løsning med en høj grad af automatisering.

Børn (og deres fritids aktiviteter)

Hvis du / i har børn vil du / i sikkert også gerne have tid til at deltage i deres aktiviteter og følge deres gøren og laden.

Min anbefaling er at vælge en løsning som kræver et minimum af tid at holde kørende i hverdagen og som ikke kræver ugers arbejde hvert år at lave brændsel til.

Din arbejdsindsats nu, om 5 år

Det er vigtigt at du forholder dig til hvilken arbejdsindsats du har lyst / tid til og er i stand til at skulle levere om både 5 og 10 år.

Jo mindre tid du har, jo højere grad af automatisering skal du vælge.

Et moderne automatiseret flis / stoker fyr kræver under én times arbejde og tilsyn om ugen.

Din / Jeres alder

Det er vigtigt at du forholder dig til hvilken arbejdsindsats du er i stand til og har lyst til at skulle levere om både 5 og 10 år.